Thursday, 1 April 2010

Michel Jackson Song Lyrics

Share
Man in the Mirror
*Mama sa Salamin

I'm gonna make a change
*Ako'y magbibihis
For once in my life
*Minsan sa buong buhay ko
Gonna make a difference
*Maiba lang...
Gonna make it right
*Ito ang tama (redhorse?)

I'm starting with the man in the mirror
*Sinimulan ko ang mama sa salamin
I'm asking him to change his way
*Sinabihan kong magpalit siya ng daan
And no message could have been any clearer
*At ang labo niyang kausap
If you want to make the world a better place
*Kung gusto mong gumanda ang mundo
Take a look at yourself, and then make a change
*Tignan mo ang sarili mo, magbihis ka ulit!

Black or White
*Itim o Puti

I took my baby on a Saturday Bang
*Dinala ko ang sanggol sa Sabadong Putok
But is that girl with you
*Pero, kasama mo ba ang babae?
Yes, we're one and the same
*Oo, kami ay kambal-tuko!

Now I believe in miracles
*Ngayon, naniniwala ako sa mga himala
And a miracle has happened tonight
*At may milagro ngayong gabi

But if you're thinking about my baby
*Pero kung iniisip mo ang aking sanggol
It don't matter if you're black or white
*Hindi mahalaga kung may balat ka o an-an

Childhood
*Kabataan

Have you seen my childhood
*Hindi, triple po ang tanda niyo saken
I'm searching for the world that I come from
*Ay, alien! Marsian!
'Cause I've been looking around in the lost and found of my heart...
*Try mo sa lost and found ng presinto...
No one understands me
*Alien ka nga eh, remember?
They view it as such strange accentricities...
*Hal-la... Accentricities! Alien word!...
'Cause I keep kidding around like a child
*Magpaka-serious ka nga
But pardon me...
*Ano ka, nakakulong?...

No comments:

Post a Comment

Anong say mo?